Cloud VPS

NST-CLOUD-768MB
 • 1 vCPU Processor
 • 768 MB Memory
 • 20 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7/365 Hỗ trợ
 • 1 tháng Thanh toán tối thiểu
NST-CLOUD-1GB
 • 2 vCPU Processor
 • 1 GB Memory
 • 35 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7/365 Hỗ trợ
 • 1 tháng Thanh toán tối thiểu
NST-CLOUD-2GB
 • 2 vCPU Processor
 • 2048 MB Memory
 • 50 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7/365 Hỗ trợ
 • 3 tháng Thanh toán tối thiểu
NST-CLOUD-4GB
 • 4 vCPU Processor
 • 4096 MB Memory
 • 75 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7/365 Hỗ trợ
 • 3 tháng Thanh toán tối thiểu
NST-CLOUD-6GB
 • 6 vCPU Processor
 • 6 GB Memory
 • 90 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7/365 Hỗ trợ
 • 3 tháng Thanh toán tối thiểu
NST-CLOUD-8GB
 • 6 vCPU Processor
 • 8 GB Memory
 • 120 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7/365 Hỗ trợ
 • 3 tháng Thanh toán tối thiểu
NST-CLOUD-12GB
 • 6 vCPU Processor
 • 12 GB Memory
 • 150 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7/365 Hỗ trợ
 • 3 tháng Thanh toán tối thiểu
NST-CLOUD-16GB
 • 8 vCPU Processor
 • 16 GB Memory
 • 180 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7/365 Hỗ trợ
 • 3 tháng Thanh toán tối thiểu