Linux Hosting

NSTCP01
 • 400 MB Disk Space
 • 20 GB Bandwidth
 • 02 Addon Domain
 • 02 MySQL Account
 • Không giới hạn Parked Domain
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email Account
NSTCP02
 • 800 MB Disk Space
 • 40 GB Bandwidth
 • 04 Addon Domain
 • 04 MySQL Account
 • Không giới hạn Parked Domain
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email Account
NSTCP03
 • 1,5 GB Disk Space
 • 150 GB Bandwidth
 • 06 Addon Domain
 • 06 MySQL Account
 • Không giới hạn Parked Domain
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email Account
NSTCP04
 • 2,5 GB Disk Space
 • 250 GB Bandwidth
 • 08 Addon Domain
 • 08 MySQL Account
 • Không giới hạn Parked Domain
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email Account