Thuê máy chủ + Chỗ đặt VIETTEL

NST-BASIC+VT-01-KO VAT

Thuê máy chủ + chỗ đặt Viettel - ko VAT

NST-BASIC+VT-01-CÓ VAT