Thuê máy chủ + Chỗ đặt VNPT

NST-BASIC+VNPT-01-KO VAT

Thuê máy chủ + chỗ đặt tại VNPT

NST-BASIC+VNPT-01-CÓ VAT